Privacy statement

Bloemhof Keramiek, gevestigd aan Valkenhorst 147A 3815CD te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:
Https://bloemhof-keramiek.nl
Valkenhorst 147A
3815CD Amersfoort
+31637328792

Rowan Bloemhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Bloemhof Keramiek Hij/zij is te bereiken via info@bloemhof-keramiek.nl

Personal data that we process

Bloemhof Keramiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- First and last name - Address details
- Phone number
- E-mail address
- IP address
- Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone - Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloemhof-keramiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

For what purpose and on what basis we process personal data

Bloemhof Keramiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Handling your payment
- Sending our newsletter and / or advertising brochure
- To offer you the possibility to create an account
- To deliver goods and services to you
– Bloemhof Keramiek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Automated decision making

Bloemhof Keramiek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloemhof Keramiek) tussen zit.

How long we keep personal data

Bloemhof Keramiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres voor een periode van maximaal 2 jaar voor het verwerken van de bestelling, het indien gewenst u op de hoogte houden van nieuws en wanneer nodig het u benaderen in verband met mogelijke veiligheidswaarschuwingen.

Sharing personal data with third parties

Bloemhof Keramiek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, or comparable techniques, that we use

Bloemhof Keramiek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

View, adjust or delete data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloemhof Keramiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bloemhof-keramiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bloemhof Keramiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Bloemhof Keramiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@bloemhof-keramiek.nl.

- TLS (formerly SSL) We send your data via a secure internet connection. You can see this in the address bar 'https' and the padlock in the address bar.

-DNSSEC is an additional security (in addition to DNS) for converting a domain name (#company_website) to the associated IP address (server name); it is provided with a digital signature. You can have that signature checked automatically. In this way we prevent you from being redirected to a false IP address.

en_GBEN